Sāk projekta “Biedrības “Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” kapacitātes stiprināšana” īstenošanu
2009. g. 16.decembrī biedrība „Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” (AVRN) un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds noslēdza granta līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta “Biedrības “Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” kapacitātes stiprināšana” realizācijai.
Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda 2009. g. izsludinātās un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītās NVO fonda NVO kapacitātes stiprināšanas programmas ietvaros. Ropažu novada aktīvo vecāku biedrības pieteiktais projekts kļuva par vienīgo projektu Pierīgas reģionā un vienu no sešiem visā Latvijā, kas guva fonda ekspertu atbalstu, saņemot 87 punktus no 90 maksimāli iespējamiem. Konkurence izsludinātajā projektu konkursā bija ļoti liela, jo kopumā projektu konkursā tika iesniegti 95 projektu pieteikumi - vidēji 15 projektu pieteikumi uz vienu apstiprinātu projektu.
2009. g. 16.decembrī biedrība „Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” (AVRN) un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds noslēdza granta līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta “Biedrības “Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” kapacitātes stiprināšana” realizācijai.
Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda 2009. g. izsludinātās un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītās NVO fonda NVO kapacitātes stiprināšanas programmas ietvaros. Ropažu novada aktīvo vecāku biedrības pieteiktais projekts kļuva par vienīgo projektu Pierīgas reģionā un vienu no sešiem visā Latvijā, kas guva fonda ekspertu atbalstu, saņemot 87 punktus no 90 maksimāli iespējamiem. Konkurence izsludinātajā projektu konkursā bija ļoti liela, jo kopumā projektu konkursā tika iesniegti 95 projektu pieteikumi - vidēji 15 projektu pieteikumi uz vienu apstiprinātu projektu.

Projekta “Biedrības “Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” kapacitātes stiprināšana” galvenais mērķis ir ievērojami uzlabot organizācijas kapacitāti un iespējas tās darbības ilgtermiņa plānā izvirzīto mērķu sekmīgai sasniegšanai. Projekta realizācijas laikā plānots būtiski uzlabot organizācijas pilnvērtīgas un proaktīvas darbības nodrošināšanai nepieciešamo materiāli tehnisko un inventāra bāzi (iegādājoties nepieciešamo inventāru un aprīkojumu), kā arī veikt organizācijas biedru apmācību radošas, lietderīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas pasākumu un aktivitāšu plānošanā, organizēšanā un darbā ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem, inventāru, organizācijas darbības publicitātes nodrošināšanā u.c., tā kāpinot biedrības organizatorisko un cilvēkresursu kapacitāti.

Organizācijas kapacitātes stiprināšanas projekta realizācija nepieciešama, lai sekmētu veiksmīgu tās turpmāko darbību un attīstību nosprausto mērķu sasniegšanai. Plānots, ka AVRN kapacitātes stiprināšanas projekta rezultātā tiks ievērojami uzlabota biedrības materiāli tehniskā un inventāra bāze, tās cilvēkresursu prasmes, zināšanas, organizatoriskā, administratīvā kapacitāte un veiktspēja, kas kļūs par būtisku priekšnoteikumu tālākai organizācijas darbības mērogu paplašināšanai Ropažu novadā, piesaistot plašākus sabiedrības slāņus tās rīkotajām aktivitātēm, kā arī veicinot biedrības darbības mērķu sasniegšanu.

Projekts “Biedrības “Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” kapacitātes stiprināšana” tiks īstenots 8 mēnešu laikā no 2010. g. janvāra līdz augustam. Projekta realizācija notiks AVRN darbības teritorijā – Ropažu novadā, atsevišķu projekta aktivitāšu ietvaros paredzētas apmācības un pieredzes gūšanas pasākumi ārpus novada teritorijas. Projekta kopējās izmaksas ir 18 041 EUR, no kuriem 16 233 EUR jeb 89,9 % veido Eiropas Ekonomiskās zonas, Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas valsts budžeta finansējums. 10,1% jeb 1 808 EUR no projekta kopējā budžeta veidos biedrības “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” līdzfinansējums.

Projekta “Biedrības “Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” kapacitātes stiprināšana” aktivitātes tiks īstenotas, lai sasniegtu sekojošus projekta tiešos mērķus:

nodrošināt organizāciju ar tās darbībai nepieciešamo datortehniku;
nodrošināt organizāciju ar tās darbībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem;
iegūt pieredzi radniecīgās organizācijās, lai uzzinātu kā uzlabot biedrības darbu - plānot, vadīt aktivitātes;
veikt organizācijas biedru apmācību turpmākam patstāvīgam darbam biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanā;
nodrošināt organizācijas darbību ar tās aktivitātēm nepieciešamo inventāru, tā atvieglojot organizācijas aktivitāšu norises organizatorisko pusi un padarītu šos pasākumus pieejamus mazturīgiem novada iedzīvotājiem (tiks iegādātas slēpes, slēpju zābaki, velosipēdi, laivas, kompasi, pieres lukturi, binokļi, virves, kāpšanas piederumi u.c. tūrismam un aktīvai brīvā laika pavadīšanai nepieciešamais inventārs);
apmācīt organizācijas biedrus praktiskā pasākumu organizēšanā, lai tie organizācijas turpmākā darbībā varētu veikt patstāvīgu organizatorisko darbu ar spēju plānot, aktivizēt, iesaistīt;
sekmēt un nodrošināt organizācijas cilvēkresursu pieredzes un zināšanu iegūšanu vides sakopšanas talku plānošanā un organizēšanā;
apmācīt organizācijas cilvēkresursus praktiskā radošo darbnīcu organizēšanā, dodot iespēju organizācijas pārstāvjiem gūt praktiskas zināšanas un prasmes dažādu radošu aktivitāšu veikšanā;
nodrošināt informācijas par projekta norisi un rezultātiem pieejamību visām ieinteresētām pusēm;
izveidot organizācijas mājas lapu, kurā būtu pieejama informācija par organizācijas mērķiem, organizētajām aktivitātēm, biedriem.
Biedrība “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” dibināta 2008. gada 15. oktobrī, apvienojoties aktīviem Ropažu novada bērnu un jauniešu vecākiem un viņu domubiedriem, kā arī aktīva, radoša un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas un aktivitāšu entuziastiem. AVRN darbības tiešā mērķauditorija ir Ropažu novada bērni un jaunieši, un viņu ģimenes, bet plašākā skatījumā – visi Ropažu novada iedzīvotāji un sabiedrība kopumā. Biedrības vispārējie darbības mērķi ir:

atbalstīt un stimulēt Ropažu novada jauniešu un bērnu drošību, audzināšanas darbu, izglītošanu;
atbalstīt un stimulēt sportiskās aktivitātes un veidot lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Ropažu novadā;
piedalīties Ropažu novada apkārtējās vides uzlabošanā un sakopšanā;
veicināt Ropažu novada bērnu un jauniešu vides izglītību;
attīstīt bērnu un jauniešu radošumu, rosinot viņus līdzdarboties novada aktivitātēs, lai viņi augtu un attīstītos par sabiedriski aktīviem pilsoņiem.
Biedrībai AVRN tās salīdzinoši neilgajā pastāvēšanas laikā izdevies rast atsaucību un atbalstu organizācijas darbības mērķiem vietējo iedzīvotāju un institūciju vidū. Biedrības AVRN galvenie sadarbības partneri ir vietējās novada organizācijas, institūcijas un iestādes, kuru darbība cieši saistīta ar novada bērniem un jauniešiem. Organizācijai izveidojies ļoti labs kontakts ar Ropažu vidusskolu, Ropažu novada domi, novada Informācijas centru, Kultūras centru, novada Sociālo dienestu un sociālo pedagogu. Organizācijas atbalstītāji ir aktīvie novada iedzīvotāji – vecāki, kam rūp novada bērnu un jauniešu saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Organizācijas darbībā rasts arī vietējo uzņēmēju atbalsts.

Redzamākie biedrības līdzšinējie darbi bijuši – projekta „Pakāpties augstāk!” realizācija, kura rezultātā Ropažu vidusskolā uzstādīta kāpšanas siena un kāpšana kļuvusi par regulāru nodarbi vietējiem skolēniem, radošo nodarbību cikls bērniem un viņu vecākiem, Latvijas-Slovākijas un Rīgas „Dinamo” hokeja spēļu apmeklējuma dāvinājuma nodrošināšana Ropažu novada bērniem un jauniešiem, distanču slēpošanas trases izveide un uzturēšana Ropažu parkā, dabas izziņas pasākuma „Pūču nakts” organizēšana, kā arī aktīva līdzdalība Lielās talkas norisē, slidotavas izveidē un uzturēšanā pie Ropažu vidusskolas, Ropažu novada Veselības dienas un velobrauciena organizēšanā un norisē, skolas vecāku balles tradīcijas atjaunošanā un „auklīšu dienesta” nodrošināšanā. Otrajā darbības gadā organizācija aktīvi iesaistījusies arī plašāka mēroga vietējās attīstības jautājumu risināšanā, 2009. g. kļūstot par vienu no vietējās rīcības grupas – biedrības „Ropažu partnerība” - dibinātājiem.

Par būtisku organizācijas darbības panākumu uzskatāms arī pats biedrības izveidošanas fakts, kas radījis iespēju aktīvo Ropažu novada iedzīvotāju kopējam darbam, aktīvo iedzīvotāju piesaistīšanā, iekustināšanā un aktivizēšanā, lai risinātu novada bērniem, jauniešiem un visai sabiedrībai aktuālos jautājumus.

Projektu “Biedrības “Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” kapacitātes stiprināšana” atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Papildus informācija par projektu pieejama:

http://www.ropazi.lv/?ct=projekti

http://www.aprinkis.lv/rubrikas/gimene_sabiedriba/417479/

Plašāka informācija par biedrības „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” darbību, organizētajiem pasākumiem, projektiem un plānotajām aktivitātēm pieejama sekojošās saitēs:

http://www.ropazi.lv/?ct=par_biedribu

http://www.ropazi.lv/?ct=jaunumi

http://www.ropazi.lv/?ct=projekti

http://www.aprinkis.lv/arhivs/413728/?archiveDateSelected=16.12.2008

http://www.aprinkis.lv/arhivs/414256/?archiveDateSelected=17.02.2009

Eva Haberkorne – Vimba
Biedrības „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”
Valdes priekšsēdētāja
Projekta „Biedrības „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” kapacitātes stiprināšana” vadītāja
 
Jūnijs 2024
POTCPSSv
      1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18 19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30

Viktors, Nils
 

Bajāri trophy 2019 Ropažos rezultāti.
Bajāri trophy 2019 Ropažos rezultāti publicēti. Paldies visiem!

Bajāri Trophy 2018 Zaķumuiža rezultāti un foto
Paldies dalībniekiem par izturību! Publicējam rezultātus un saiti uz bilžu galeriju. Tiekamies nākamreiz!

Bajāri Trophy Mucenieki aizvadīts! Rezultāti. Foto.
13.maija rīts atnāca ar daudzsološu solījumu, ka laiks būs izaicinoša karstuma piesātināts.
Un tā tas tiešām notika. Saule karsēja, dalībnieku ķermeņi tveicē kļuva viegli sārti, ūdens patēriņš kontrolpunktos palielinājās un tiesneši slavēja izturīgos dalībniekus!

Pieteikšanās Bajāriem!
Piesakies savlaicīgi Bajāri trophy pasākumam, lai varam sagatvot kartes, uzdevumus un Tevi arī pacienāt!
Pieteikšanās te:
Pieteikšanās

Autobuss no Muceniekiem
Nodrošināsim autobusu uz un no Piedzīvojumu sacensībām 2.septembrī no Muceniekiem un Silakroga (pēc pieprasījuma).

Interesentu iepriekš pieteikties! mob.29210007

Piedzīvojumu mačs Ropažos!
Reģistrēšanās pasākumam iepriekš.
Pieteikšanās: pa e-pastu vai mob. tel. 29210007
Bērniem vecāku atļaujas OBLIGĀTAS!
 


ropazi

© www.avrn.lv, 2010